header

De Weerd

Sinds twee jaar is Natuurrijk Limburg bezig met herontwikkeling van het gebied 'De Weerd' te Reuver. Dit is de tweede locatie waar we middels ons partnercontract natuur realiseren.

Het is begonnen met een wens van een tweetal bewoners om het areaal van hun woonboerderij uit te breiden middels natuurontwikkeling richting de Maas.
Een aantal jaren daarvoor had de provincie Limburg deze gronden reeds aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling. Om de provincie te bewegen tot verkoop van deze gronden zijn er namens een van de opdrachtgevers ruilgronden aangekocht. Inmiddels is de schop de grond in om het terrein in zaaien met een speciaal grasmengsel. Aanvullend is Natuurrijk Limburg voor een tweede initiatiefnemer aan de slag om een door hem aangekocht perceel om te vormen naar natuur. Hiermee komt de huidige inrichting uit op 9 hectare. Bovendien hebben we aansluiting gezocht met de herontwikkeling van de oude Maasarm door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Uiteindelijk is de gedachte om een gebied ter grootte van circa 40 hectare te laten beheren middels begrazing of hooien door agrariërs.

Dit is een voorbeeld van waar Natuurrijk Limburg partijen met dezelfde doelen probeert te verbinden voor natuurontwikkeling (functieverandering landbouwgrond naar natuur). We werken hiermee aan robuuste natuur op plekken ter versterking van bestaande natuur of verbinding tussen natuurbeheergebieden. De kwaliteit van het beheer staat voorop, door agrariërs en particulieren. De eerste locatie waar we natuur gerealiseerd hebben was Schöndeln.

Contactpersoon: Marc Niessen

 

 

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter