Een sterk fundament

Door bestuursvoorzitter Thijs Rompelberg

Inmiddels ben ik ruim een jaar voorzitter van onze prachtige coöperatie. Een jaar waarin ik vol trots heb ervaren hoe we samen werken aan biodiversiteit en agrarisch natuur- en landschapsbeheer binnen onze mooie provincie.

Het afgelopen jaar is ook een jaar geweest waarin we als jonge coöperatie, we bestaan pas zes jaar, veel hebben geïnvesteerd om onze coöperatie toekomstbestendig te maken. Uitvoering geven aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) vormt de basis van onze coöperatie. Door toekomstige veranderingen in beleid, zoals de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB), is het zaak dat onze coöperatie wendbaar blijft en hierop in kan blijven spelen. Vorig jaar hebben we geïnventariseerd in onderzoek naar of, en zo ja: hoe de governance van de coöperatie hierop aan te passen. Dit jaar gaan we samen met de ledenraad en uitvoeringscollectieven aan de slag om hier concrete stappen in te zetten.

Anno 2021 vraagt de samenleving om voedselproductie die in balans is met milieuomstandigheden, zoals een gezonde bodem, goede water- en luchtkwaliteit en behoud of toename van biodiversiteit in een aantrekkelijk landschap. Er gebeurt op dit vlak heel veel in onze provincie en als Natuurrijk Limburg geven we hier concreet invulling aan door middel van het ANLb en aanverwante projecten. Om nog meer resultaat te boeken in de toekomst is het zaak zoveel mogelijk initiatieven hieromtrent samen te brengen. Op losse elementen bouw je immers geen huis. Daarvoor is een sterke fundering nodig.

Om te werken aan een steviger fundament onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer en biodiversiteit in het buitengebied voeren wij twee van de negen landelijke pilots voor het nieuwe GLB uit. Hierbij werken we samen met de LLTB en Arvalis. Ook zijn we bezig om twee nieuwe GLB-pilots in Limburg te laten landen. De huidige pilots hebben nu al veel waardevolle informatie opgeleverd voor het ministerie van LNV, doordat samen met agrariërs wordt gekeken naar een invulling van het GLB die voor de toekomstige bedrijfsvoering van meerwaarde is. U kunt dan denken aan een model waarin wordt gestart met laagdrempelige maatregelen om toe te kunnen groeien naar een hoger ambitieniveau op het gebied van natuur en landschap.

Een goede begeleiding in kennisontwikkeling daarin is voor ons de kern. Dit is de formule van lerend beheren die het ANLb in Limburg naar een hoger niveau heeft getild de afgelopen jaren. Ingebed in het nieuwe GLB wordt ook het huidige stelsel ANLb voortgezet. Tevens doen we als Natuurrijk Limburg actief mee met andere partijen in de zogenoemde ‘Coalitie voor nieuw perspectief’. Dit samenwerkingsverband slaat de handen ineen om de beweging naar een natuurinclusieve én rendabele landbouw bereikbaar te maken voor iedere agrarische ondernemer in Limburg door uitvoering te geven aan een concreet actieplan.

Zoals uit bovenstaande blijkt, staat 2021 voor ons als coöperatie volop in het teken van het verstevigen van het fundament onder onze coöperatie en het werk dat we doen in het veld.

Foto’s: Harm Kossen