Missie

Waar we voor staan

Kort en krachtig staat Coöperatie Natuurrijk Limburg voor: ‘het realiseren van een gezonde natuurinclusieve landbouw’. Dit wil zeggen: het komen tot een economisch verantwoorde landbouw die in balans is met een rijke (functionele) biodiversiteit en de daartoe te stellen kwaliteitseisen aan de natuurlijke omgeving (i.e. bodem, water, klimaat, landschap en leefmilieu).

In ons agrarisch collectief stimuleren en helpen leden en medewerkers elkaar om door toepassing, ontwikkeling en kennisdeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in de provincie Limburg leefgebieden te creëren waarmee de gewenste soortendiversiteit terugkeert. Om dit daadwerkelijk te realiseren achten wij het noodzakelijk – met de ervaringen van de afgelopen jaren – om het ANLb-areaal fors uit te breiden (zo mogelijk naar 10% van het Limburgs landbouwareaal).
We zijn ervan overtuigd dat door de successen die dán zichtbaar worden, veel leden en ook niet-leden intrinsiek gemotiveerd zullen worden de transitie naar een natuurinclusieve landbouw te maken. Dit wil zeggen een transitie van een perceels- naar een bedrijfsgerichte aanpak en een noodzakelijke verbreding van specifieke aandacht voor natuur en landschap naar een integrale aandacht voor ook de natuurlijke randvoorwaarden (i.e. bodem, water en klimaat).

Geschiedenis

Het zaadje is geplant met de Verklaring van Roermond in 2009. Kern van deze verklaring was zuinig zijn op onze vruchtbare landbouwgrond en tegelijkertijd ruimte bieden aan natuur, landschap en al die andere gebruiksmogelijkheden van het platteland.

Op 12 juni 2013 is Stichting Natuurrijk Limburg officieel opgericht vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Op dat moment vooral om een collectief te vormen voor boeren en particulieren die landbouwgrond om wilden zetten naar natuur, om natuur- en landschapsbeheer op grond van derden goed te organiseren, en om ons voor te bereiden op het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

In de voorbereiding op het nieuwe subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 2016-2021, is gezamenlijk met provincie Limburg, de LLTB en de uitvoerders van de voorlopende stelsels (SNLL-a en Groenblauwe Diensten) besloten dat Natuurrijk Limburg als enige agrarische collectief van Limburg  verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb wordt. De rechtsvorm Stichting bleek hier niet aan te voldoen. Daarom is op 14 april 2015 Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. opgericht. Sindsdien is het ANLb de kerntaak van genoemde Coöperatie. Stichting Natuurrijk Limburg is inmiddels opgeheven.

Relatie met Stichting Natuurinclusieve Landbouw

De identiteit van Natuurrijk Limburg heeft zich de afgelopen jaren gevormd in het streven naar meer biodiversiteit op boerenland. Hierbij hoort de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 2016-2021, alsook het anticiperen op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Tenslotte ook aanhangende projecten die concreet gaan over natuur- en landschapsbeheer door boeren en particulieren.

Natuurinclusieve landbouw is iets dat op ons werkveld bruist; iets waar haar leden mee bezig zijn of graag mee aan de slag willen. Met alleen activiteiten in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn we er niet, maar dit is wel een belangrijke aanjager richting een natuurinclusieve landbouw. Daarom zien wij een belangrijke rol voor ons in de daarvoor benodigde landbouwtransitie. Maar wil je doelbereik behalen dan moet je ook focus aanbrengen. En samenwerken met een breed aantal partijen. Daarom hebben wij aan de voet gestaan van de oprichting (door de LLTB) van Stichting Natuurinclusieve Landbouw. De stichting Natuurinclusieve Landbouw werkt net als ons mét boeren aan concrete oplossingen voor een duurzame, toekomstbestendige landbouw.

Waar de focus bij Natuurrijk Limburg dus zeer sterk op biodiversiteit en het samenbrengen van kennis ligt, ligt de focus van Stichting Natuurinclusieve landbouw zeer sterk op het samenbrengen van partijen in de landbouw en daarmee de voor een transitie benodigde innovatie op gang te brengen. Gezamenlijk geloven we dat we daarmee toe kunnen werken naar de stip op de horizon van een natuurinclusieve landbouw.

Foto: Harm Kossen