Het uitvoeren van de Subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 2016-2021 is onze kerntaak. Centraal staat een leefgebiedenbenadering waarmee we een goede natuurlijke basis leggen voor een groot aantal dier- en plantsoorten. In die zin kun je het ANLb zien als een programma dat bestaat uit een aantal projecten.

Projecten

Op onze projectenpagina staan onze voornaamste projecten weergegeven. De meeste projecten zijn (grotendeels) onderdeel van het ANLb.

Naast het ANLb ligt de focus van Natuurrijk Limburg op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Want wil je écht een verschil maken voor de biodiversiteit, dan zal er ook buiten ANLb-percelen een en ander moeten gebeuren voor natuur en landschap. Wij geloven dat landbouw en natuur heel goed samen kunnen gaan. Sterker nog: dat die samenwerking de meest rijke biodiversiteit oplevert.

Concreet voeren wij een van de landelijke GLB pilots uit.

Andere zaken

Natuurrijk Limburg werkt vanuit inhoud aan haar doelen en doet dat bij voorkeur in samenwerking met overheden en andere maatschappelijke organisaties. Zo denken wij mee met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw en leveren wij landelijk een belangrijke kennisbijdrage aan het werk van Boerennatuur.nl met de andere landelijke collectieven.

Foto: Harm Kossen