Organisatie

We zijn in de loop van 2012 begonnen met twee gepassioneerde medewerkers met visie en ambitie. Dit werkt aanstekelijk, en op deze manier zijn er steeds op het juiste moment de juiste nieuwe medewerkers bij gekomen. In het organogram hieronder is te zien hoe de verschillende onderdelen van de organisatie thans samenhangen.

 

 

Werkorganisatie

Bij de coöperatieve vereniging Natuurrijk Limburg staan de leden centraal. De veldmedewerkers zijn hun eerste aanspreekpunt. De veldmedewerker kent de leden en hun beheer, en maakt maatwerk afspraken. De veldmedewerker stelt de (ecologische) kwaliteit van het beheerde element en/of perceel vast en eventueel daarvoor benodigde verbeteringen. Natuurrijk Limburg heeft namelijk ‘lerend beheren’ hoog in het vaandel staan, waarbij de veldmedewerker samen met leden gaandeweg ontdekt hoe we het beheer steeds verder kunnen verbeteren. De veldmedewerker brengt ook met regelmaat specifieke kennis over het beheer onder de aandacht van groepen leden en organiseert uitwisseling van kennis en ervaringen onder deelnemers. Dit gebeurt digitaal via (thema)nieuwsbrieven en webinars, maar er worden ook nog steeds lokale veld- en/of informatiebijeenkomsten georganiseerd voor kleinere groepen leden met een specifiek type beheer. Dit filmpje illustreert hoe dit in de praktijk werkt en wordt ervaren door een lid.

De veldmedewerkers worden aangestuurd en ondersteund door een klein team. Administratieve zaken worden uitgevoerd vanuit ons kantoor in Roermond. Alle medewerkers worden voorgesteld op de medewerkers-pagina.

Ledenraad

Gekozen door de leden is de Ledenraad het hoogste orgaan van de organisatie. De Ledenraad vervult de rol van Algemene Ledenvergadering. Belangrijke taak daarin is het benoemen van de bestuursleden. Voorts dient de Ledenraad – op voorzet van het Bestuur – onder meer haar goedkeuring te verlenen aan (wijzigingen in) beleid, strategie en organisatie en aan het jaarplan en de begroting. Tevens volgt zij of het bestuur de plannen ook waarmaakt door uiteindelijk de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren. De Ledenraad laat zich adviseren door een uit haar midden ingestelde financiële commissie, waarin in meer detail en met een hogere frequentie ook tussentijds financiële rapportages met het Bestuur besproken worden.

De ledenraad 2024

 

Regionale collectieven

Natuurrijk Limburg werkt nauw samen met vier regionale collectieven in Limburg (te weten: Vereniging Innovatief Platteland, Plattelandscoöperatie Peel en Maas, Boeren Met Natuur en Natuurrijk Limburg-Zuid). Naast hun eigen activiteiten zorgen de regionale collectieven op het vlak van ANLb voor lokale nabijheid en verbondenheid met de leden van Natuurrijk Limburg (die ook zonder uitzondering lid zijn van een regionaal collectief) en met andere lokale en regionale stakeholders (waaronder gemeentes). De regionale collectieven vervullen ook een actieve rol bij  het uitvoeren van regionale projecten aanvullend aan het ANLb.

Bestuur

Het bestuur van Natuurrijk Limburg bestaat uit 5  leden. Deze bestuurders zijn gekozen vanuit hun inhoudelijke kennis en professionele netwerk:

De bestuursleden (inclusief voorzitter) worden gekozen door de Ledenraad. Het Bestuur zorgt voor de dagelijkse besturing van de coöperatie binnen de kaders en plannen die zijn goedgekeurd door de Ledenraad.

Agrarische collectieven en koepel Boerennatuur

Natuurrijk Limburg is één van de 40 landelijke agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer, en het enige agrarische collectief in de provincie Limburg.

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt sinds 2016 geregeld via agrarische collectieven. Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband (een (coöperatieve) vereniging) in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers (beheerders met gebruiksrecht van de grond) in een gebied die zich vrijwillig hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Het collectief is de spil tussen de individuele agrariërs en particulieren die het werk uitvoeren en de overheid die de subsidie verleent.

Natuurrijk Limburg kiest ervoor om ook een belangrijk (provinciaal) kenniscentrum te zijn voor agrarische activiteiten en beheer ten bate van soorten.

De koepelorganisatie voor de Nederlandse agrarische collectieven is Boerennatuur.nl.

Foto: Harm Kossen