We zijn in de loop van 2012 begonnen met twee gepassioneerde medewerkers met visie en ambitie. Dit werkt aanstekelijk, en op deze manier zijn er steeds op het juiste moment de juiste nieuwe medewerkers bij gekomen. In het organogram hieronder is te zien hoe de verschillende onderdelen van de organisatie thans samenwerken.

Werkorganisatie

Bij Natuurrijk Limburg staan de leden centraal. De veldmedewerkers zijn hun eerste aanspreekpunt. De veldmedewerker kent de leden en hun beheer, en maakt maatwerk afspraken. De veldmedewerker stelt de (ecologische) kwaliteit van het beheerde element en/of perceel vast en eventueel daarvoor benodigde verbeteringen. Natuurrijk Limburg heeft namelijk ‘lerend beheren’ hoog in het vaandel staan, waarbij de veldmedewerker samen met leden gaandeweg ontdekt hoe we het beheer steeds verder kunnen verbeteren. De veldmedewerker brengt ook met regelmaat specifieke kennis over het beheer onder de aandacht van groepen leden en organiseert uitwisseling van kennis en ervaringen onder deelnemers. Dit gebeurt digitaal via (thema)nieuwsbrieven en webinars, maar er worden ook nog steeds lokale veld- en/of informatiebijeenkomsten georganiseerd voor kleinere groepen leden met een specifiek type beheer. Dit filmpje illustreert hoe dit in de praktijk werkt en wordt ervaren door een lid.

De veldmedewerkers worden aangestuurd en ondersteund door een klein team. Administratieve zaken worden uitgevoerd vanuit ons kantoor in Roermond. Alle medewerkers worden voorgesteld op de medewerkers-pagina.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de organisatie. In de ledenraad zitten afgevaardigden van de vier uitvoeringscollectieven:

Innovatief Platteland

Plattelandscoöperatie

Boeren met Natuur

Natuurrijk Limburg Zuid

Natuurrijk Limburg kent een dubbel lidmaatschap voor haar leden. Naast lid van Natuurrijk Limburg, zijn alle leden lid van een uitvoeringscollectief (leden vinden meer informatie hierover in bijlage 6 van hun beheerovereenkomst). Op die manier is de lokale verbondenheid geborgd. De uitvoeringscollectieven staan aan de lat voor projecten aanvullend aan het ANLb.

Bestuur

Het bestuur van Natuurrijk Limburg bestaat uit een aantal bestuurders die gekozen worden vanuit hun inhoudelijke kennis en professionele netwerk:

Thijs Rompelberg (voorzitter)

Ton Lenders

Frederik Nijpjes

Cep Smeets

John Verhoijsen

Agrarische collectieven en koepel Boerennatuur

Natuurrijk Limburg is één van de 40 landelijke agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer, en het enige agrarische collectief in de provincie Limburg.

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt sinds 2016 geregeld via agrarische collectieven. Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband (een (coöperatieve) vereniging) in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers (beheerders met gebruiksrecht van de grond) in een gebied die zich vrijwillig hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Het collectief is de spil tussen de individuele agrariërs en particulieren die het werk uitvoeren en de overheid die de subsidie verleent.

Natuurrijk Limburg kiest ervoor om ook een belangrijk (provinciaal) kenniscentrum te zijn voor agrarische activiteiten en beheer ten bate van soorten.

De koepelorganisatie voor de Nederlandse agrarische collectieven is Boerennatuur.nl.

Foto: Harm Kossen