Gecombineerde opgave en betaalverzoek

De perceelsregistratie van ANLb-deelnemers bij RVO en de Gecombineerde Opgave hebben direct verband met de uitbetaling ANLb. ANLb-deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit op orde is. Wij zetten een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.

In principe krijgt iedereen die de Gecombineerde Opgave moet invullen hiervan een schriftelijk verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Klik hier om direct naar de websitepagina van RVO te gaan over de gecombineerde opgave. Voor hulp en advies kunt u het loket van RVO bellen op 088-0424242.

Aandachtspunten bij het invullen van de gecombineerde opgave
Om uw uitbetaling van het ANLb te kunnen verzorgen is het noodzakelijk dat ons systeem is gekoppeld met uw registratie bij RVO en dat de (perceels)gegevens exact overeenkomen.

Er zijn een aantal zaken belangrijk om rekening mee te houden bij het invullen van uw gecombineerde opgave:

  • U hoeft geen betaalverzoek voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb) te doen. De vraag “uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a)” kunt u daarom met NEE beantwoorden. Let op:  De vrijstelling van het betaalverzoek is alleen voor ANLb overeenkomsten. Indien u (tevens) een andere, lopende SNL overeenkomst heeft antwoordt u hier JA.
  • U dient wel uw ANLb beheereenheden in MijnRVO te registreren als uw bedrijfspercelen. De ligging en afmeting van de ANLb beheereenheid dient exact te corresponderen met het bedrijfsperceel. Let op: een akker/grasrand dient dus als los bedrijfsperceel geregistreerd te zijn.

U kunt de ANLb beheerpercelen raadplegen en zelfs overnemen door de kaartlaag ‘regelingspercelen ANLb’ te selecteren. Zie hier bijvoorbeeld hoe u een ANLb perceel overneemt in uw perceelsregistratie.

  • Landschapselementen kunnen in sommige situaties worden ingezet als ecologisch aandachtsgebied, wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Alle andere beheerpakketten kunnen niet worden ingezet als ecologisch aandachtsgebied. Stapeling van ecologisch aandachtsgebied met ANLb leidt tot kortingen voor u.
  • Een aantal gewassen die voor het ANLb gebruikt worden (in bijvoorbeeld vogelakkers) zoals luzerne (medicago), rode klaver (trifolium) en agrarisch natuurmengsel (agrarisch natuurmengsel) vallen onder een apart gewas voor gewasdiversificatie. Naast tijdelijk gras en maïs kan dit dus meetellen als derde gewas. Raadpleeg de tabel gewassen en glb 2021 voor exacte informatie hoe bijvoorbeeld gewassen meetellen voor de vergroeningseis van gewasdiversificatie.
  • Wanneer er in ANLb-beheer agrarische activiteiten plaats vinden (teelt van een gewas of de oogst van gras) komt het perceel in aanmerking voor uitbetaling van betalingsrechten. Op landschapselementen (m.u.v. Hoogstamboomgaarden) kunnen in het huidige stelsel géén betalingsrechten worden uitbetaald.
  • Hoe telt agrarisch natuurbeheer mee in de mestboekhouding? De gewassen krijgen dezelfde gebruiksnorm als bij de reguliere teelt, ook al mag er in de meeste gevallen geen (kunst-)mest worden aangevoerd. Uitzondering zijn de graslandpercelen waarop geen mest en geen beweiding mag plaats vinden, deze percelen tellen niet mee voor het berekenen van het percentage grasland in het kader van de derogatie.
  • De beheerpakketten waarbij de inkomstenderving wordt vergoed, zoals de botanische pakketten (bv. botanisch weiland) of de faunapakketten (bv. hamsterbeheer of patrijzenbeheer) worden door de belastingdienst als (compensatie voor) inkomsten gezien. Over deze inkomsten moest altijd al inkomstenbelasting worden betaald. De vergoedingen voor landschapselementen (bv. knip- of scheerheg of hoogstamboomgaard) zijn gebaseerd op de werkelijke beheerkosten. Hierin zit géén inkomstenderving in verwerkt. In het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en haar rechtsvoorgangers waren deze vergoedingen generiek vrijgesteld middels artikel 6 van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Binnen het stelsel van het Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is deze vrijstelling niet geregeld. Afhankelijk van het beheer kunt u mogelijk wel gebruik maken van de bosbouwvrijstelling. Overleg de mogelijkheden hiervoor met uw boekhouder.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw registratie bij RVO, nu en in de toekomst, actueel blijft.

Wijzigingen melden bij RVO én Natuurrijk Limburg
Wijzigingen die u doorgeeft bij RVO komen niet automatisch terecht bij Natuurrijk Limburg, en visa versa. Wijzigingen meldt u dus zowel bij Natuurrijk Limburg als bij RVO.

Foto: Rik Schreurs