Gebiedspilot ‘Groen, productief en levend Limburg’

Voor de inkomenstoeslagen voor boeren stelt de Europese Commissie vanaf 2023 verdergaande eisen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. LTO-Nederland en de agrarische collectieven (waaronder Natuurrijk Limburg) kregen voor het eerst in de geschiedenis de kans om mee te denken over de invulling van dit nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

Landelijk zijn er 7 pilots uitgevoerd. Een van de GLB-pilots werd uitgevoerd door Natuurrijk Limburg en Arvalis, onder de werktitel ‘Groen, productief en levend Limburg’. Deze pilot is uitgevoerd in de periode 2019-2021.

Nieuw GLB: goed voor boer en burger

We weten veel van hoe we de landbouw natuurvriendelijker kunnen maken en er is veel over geschreven, maar hoe zorgen we ervoor dat dit onderdeel wordt van de gangbare landbouw?

Landbouw en natuur kunnen beter samengaan dan nu het geval is. Middels het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer werken wij al aan vergroting van biodiversiteit middels ecologisch beheer van ruim 7000 percelen en landschapselementen in Limburg, door bijna 1300 boeren en particulieren.

Wil je een substantieel verschil maken?

Dan is er echter meer nodig op het Limburgse platteland. Natuurrijk Limburg wil daarom een brug slaan tussen agrarische productie, vergroening en agrarisch natuurbeheer.

Met het tweejarig project ‘Groen, productief en levend Limburg’ willen Natuurrijk Limburg en Arvalis maatregelen in de praktijk testen en ervaring opdoen om goede input voor het nieuwe GLB te kunnen geven.

Ambitie van Natuurrijk Limburg is hiermee een beweging starten die leidt tot natuurinclusieve bedrijven, waarbij natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw is die gebruik maakt van functionele biodiversiteit en natuurlijke processen.

Het resultaat is een veerkrachtig voedselsysteem en een gezond verdienmodel, met behoud van natuur en landschap.

De hele wereld vraagt de boer te veranderen. Het nieuwe GLB moet dit mogelijk maken.

Wat gaan we doen

Op weg daar naartoe zijn tussenstappen nodig, van basis tot gevorderd. Enerzijds willen we laagdrempelig maatregelen uitrollen en anderzijds vernieuwende maatregelen uittesten voor de Limburgse omstandigheden. De selectie van maatregelen wordt gedaan samen met de boer/ondernemer, aangezien deze het nut ervan moet zien voor zijn/haar bedrijfsvoering. Zij worden dus bezien worden onder de voorwaarde van:

  • Praktische inpasbaarheid (is het haalbaar binnen de bedrijfsvoering qua arbeid en risico)
  • Economische inpasbaarheid (win-win maatregelen en/of ketenbijdragen)

Gedurende het project worden knelpunten in beeld gebracht die nu de uitvoering van de maatregelen lastig of onmogelijk maken.

Op basis daarvan wordt richting de betreffende overheden voorstellen gedaan voor vereenvoudigingen in onder andere het GLB beleid en/of voorstellen die verschillende wetgeving met elkaar in overeenstemming moeten brengen.

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt met steun van het ELFPO.

Foto’s: Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?