GLB pilot: gebiedsgerichte aanpak water en bodem

Ter voorbereiding op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2023 zijn zaken nader uitgezocht en uitgewerkt in  verschillende landelijke pilots.

In deze pilot bundelen Natuurrijk Limburg en LTO Nederland hun krachten met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om de gebiedsgerichte aanpak van het GLB door te ontwikkelen, te testen en te evalueren. Door integraal samen te werken voor water en bodem denken we meer te kunnen bereiken.

Wat gaan we doen

In de pilot Gebiedsgerichte aanpak wordt via een gebiedsgerichte aanpak optimaal ingezet op een koppeling tussen investeringen, kennis, coaching en beheer. Tevens wordt onderzocht hoe de financiering vanuit GLB en andere nationale middelen zo effectief mogelijk en in onderlinge samenhang gebiedsgericht kunnen worden gebundeld.

Voor vier nader te bepalen gebieden zullen de gebiedsopgaven en de aanpak worden vervat in een gebiedsplan, uitmondend in een gebiedsdeal. Op basis daarvan zullen praktijkmaatregelen worden uitgevoerd en zal de borging van het systeem worden ontwikkeld en beproefd.

Deze en andere GLB pilots staan model voor een landsdekkende aanpak en moet leerervaringen opleveren voor een versterking van de professionele samenwerking tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de 40 landelijke agrarische collectieven.

Meer informatie

Volgt!

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?