Succesvolle uitbreiding ANLb in 2024

In 2022 werd een nieuwe gebiedsaanvraag bij de provincie ingediend, die in 2023 werd goedgekeurd. Met het extra budget van deze aanvraag hebben we het ANLb-gebied weten uit te breiden van 2700 hectare naar 3000 hectare (een toename van 11%) in 2023. In 2024 hebben we 879 hectare kunnen bijschrijven, wat neerkomt op een groei van 29% ten opzichte van 2023. We zijn verheugd om 90 nieuwe deelnemers in onze coöperatie te verwelkomen.

We zijn trots op onze deelnemers
Zowel bestaande als nieuwe deelnemers hebben in overleg met onze veldmedewerkers aanvullingen gedaan op hun beheer. Deze kansen hebben we met beide handen aangegrepen, en de resultaten bij zowel bestaande als nieuwe deelnemers hebben geleid tot uitbreiding van kwalitatief beheer in het landelijke gebied. Hieronder wordt verstaan dat de deelnemer een aantal maatregelen heeft toegepast zoals:

Noord-Limburg groeit
In Noord-Limburg was tot nu toe weinig ANLb-beheer, evenals in bepaalde gebieden in Midden-Limburg. De ontwikkeling van het nieuwe akkerbeheer en de nieuwe landschapselementen is echter positief. Doelsoorten zoals de patrijs, de veldleeuwerik, de kneu en andere soorten profiteren van dit nieuwe akkerbeheer rondom de akkers.
Meer verbinding in Zuid-Limburg

Meer verbinding in Zuid-Limburg
Daarnaast heeft de uitbreiding van het ANLb in Zuid-Limburg geleid tot meer verbindingen tussen bestaand ANLb-beheer, ten gunste van soorten zoals de steenuil, grauwe klauwier en eikelmuis.

Groei van meters knip- en scheerheggen in 2024
In de praktijk is er per 2024 ruim 23 kilometer knip- en scheerheg en ruim 10 kilometer struweelhaag bijgekomen. Dit betekent een groter leefgebied, foerageergebied en verbindingsroute voor vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën en insecten. Een zeer positieve ontwikkeling!