Toekomst ANLb in het nieuwe GLB

De overheid legt op dit moment de laatste hand aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat per 2023 ingaat en loopt tot 2028. Nieuw zijn de voorwaarden voor de basispremie (conditionaliteiten) en eco-regelingen in pijler 1. Daarnaast blijft er plek voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in pijler 2.

 

Uitbreiding ANLb met nieuwe categorieën

Inhoudelijk verandert er weinig aan het ANLb. Wel komen er de twee nieuwe categorieën Klimaat en Water bij. De doelen van de categorie Klimaat zijn er op gericht om verdere klimaatverandering te voorkomen én om beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het vastleggen van koolstof (CO2) in de bodem en het opvangen van waterpieken en -schaarste. De categorie Water binnen het ANLb is aanvullend op het waterbeheer door waterschappen en hun activiteiten ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze ANLb-categorie worden onder andere de volgende doelen onderscheiden: waterberging en verbeteren van waterkwaliteit.

 

Planning

Met het nieuwe GLB per 2023 in het verschiet, betekent dit dat een aantal zaken vanaf dit najaar van belang zijn voor de agrariërs onder onze deelnemers:

 

Tijdspad

1 nov. – 15 dec. 2022 Keuze maken voor eco-regelingen en conditionaliteit op basis van:

1.      Wat zijn mijn niet-productieve elementen?

2.      Wat zijn de verplichtingen vanuit conditionaliteiten en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en voldoe ik hieraan?

3.      Wat heb ik als voorintekening in het ANLb?

 

1 nov. – 15 dec. 2022 Deelname melding en bouwplan doorgeven pijler 1 (conditionaliteit & eco-regelingen)

 

Eind 2022- mrt 2023 Opstellen van ANLb-contracten

 

15 mei 2023 Indienen van Gecombineerde opgave: bevestigen van geregistreerde gegevens 2023 pijler 1

 

30 nov. 2023 Definitieve aanvraag pijler 1 2023

 

 

Contracten ANLb

De huidige contracten lopen per 31 december 2022 af. Met ingang van het nieuwe GLB op 1 januari 2023 gaat ook de nieuwe beheerperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Hiervoor worden opnieuw meerjarige contracten besproken en afgesloten met deelnemers. Vooruitlopend hierop kan wel al het beheer worden besproken met uw veldmedewerker.

 

Aantal zaken nog niet helder

Helaas kunnen we de beheervergoeding en details over de pakketvoorwaarden voorlopig nog niet volledig en concreet met u bespreken. Dit omdat landelijk het vaststellen van de definitieve ANLb beheervoorwaarden nog even op zich laat wachten. Ook moet nog door de Provincie worden besloten over een mogelijke verruiming van het ANLb-budget, zodat de vergoedingen kunnen worden geïndexeerd – iets wat na 7 jaar hoog nodig is.

Verder is er nog onduidelijkheid over het effect van het ANLb op de conditionaliteit en deelname aan eco-regelingen, wat voor deelnemende agrarische bedrijven van groot belang is om beslissingen te maken over de invulling van het ANLb op hun bedrijf.

 

Simulatietool RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt aan een Simulatietool om te kunnen berekenen wat het effect is van de verschillende hierboven genoemde vergroeningsactiviteiten. RVO geeft op dit moment aan dat er in de loop van oktober gebruikt kan worden gemaakt van de Simulatietool om zo voor uw specifieke bedrijf een keuze te kunnen maken over de invulling van de verschillende vergroeningsregelingen.

 

Eco-regelingen en het ANLb
Er is veel overlap tussen de beheerpakketten binnen het ANLb (pijler 2) en de activiteiten in de eco-regeling uit pijler 1. Hoewel Natuurrijk Limburg alleen over het ANLb in pijler 2 van het GLB gaat, zijn wij voornemens u eveneens te ondersteunen bij het maken van afwegingen op welke activiteiten u in het totaal wilt inzetten. We geloven ook dat de effectiviteit van beide pijlers zo versterkt kan worden.

 

Mogelijk extra budget

Tegelijkertijd komen er mogelijk extra middelen beschikbaar voor bepaalde Klimaat- en Watermaatregelen, boerenlandvogels in specifieke gebieden en uitbreiding van het ANLb vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit biedt kansen voor de uitbreiding van een landbouw die tevens geschikt leefgebied biedt voor boerenlandsoorten waarvoor we samen aan de lat staan!

 

Stikstof

De zorgen over de stikstofplannen van de overheid zijn er ook bij ons. Omdat wij een uitvoerende partij zijn, laten we de lobby daarvoor bij de belangenbehartigers. Wat wij zullen blijven doen is oplossingen aandragen en aantonen dat boeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de problematiek. De uitvoering van agrarisch natuurbeheer is daar een hele belangrijke in en daarom hebben wij ook bij de overheid gepleit de budgetten voor agrarisch natuurbeheer te verdrievoudigen. Dit biedt mogelijkheden om boerenland en bedrijven rond stikstofgevoelige natuur te behouden en in gebiedsplannen te werken aan een geleidelijke transitie van de landbouw: zodanig dat er economisch perspectief voor boerenbedrijven blijft en deze maatschappelijk nog meer diensten kunnen leveren dan alleen voedselproductie.

Informatievoorziening

Het is duidelijk dat er heel veel staat te gebeuren richting de start van de nieuwe beheerperiode. U wordt in ieder geval op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen middels nieuwsbrieven en onze website. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw eigen veldmedewerker.