Wat is agrarisch natuur en landschapsbeheer ANLb? Wie kan hieraan meedoen?

Wat is het ANLb?

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een zesjarige subsidie voor het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en het vergroten van de waterkwantiteit in agrarisch gebied. Bij het ANLb- stelsel zijn diverse partijen betrokken.

Het ANLb gaat uit van een leefgebiedenbenadering:

het creëren en in stand houden van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt.

Het ANLb kent vier agrarische leefgebieden:

Open grasland:

Dit leefgebied bestaat uit graslanden die niet bemest worden en waar geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Het grasland wordt begraasd of gehooid en er zijn geen bomen of struiken aanwezig.

Open akkerland:

Dit leefgebied bestaat uit akkers waar geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en waar geen kunstmest wordt gestrooid. De akkers worden ingezaaid met een mengsel van granen en kruiden.

Natte dooradering:

Dit leefgebied bestaat uit sloten, greppels en andere watergangen die door het agrarisch gebied lopen. Het waterpeil wordt hoog gehouden en er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

Droge dooradering:

Dit leefgebied bestaat uit houtwallen, heggen, bermen en andere landschapselementen die door het agrarisch gebied lopen

De 68 doelsoorten van het ANLb voor Nederland

Dit zijn diersoorten waarvoor Nederland een internationale verplichting heeft om hun ‘staat van instandhouding’ te verbeteren of te behouden.

Collectieven zoals Coöperatie Natuurrijk Limburg  kunnen gebruik maken van beheerpakketten. De beheerpakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van collectieven en getoetst op ecologische effectiviteit.

Bittervoorn Groene glazenmaker Kramsvogel Veldleeuwerik
Blauwe kiekendief Grote lijster Kwartelkoning Velduil
Boomkikker Grote modderkruiper Noordse woelmuis Vliegend hert
Braamsluiper Grote vuurvlinder Ortolaan Vroedmeesterpad
Bunzing Grutto Patrijs Watersnip
Engelse kwikstaart Hamster Poelkikker Wulp
Geelbuik vuurpad Hazelmuis Ransuil Zeggekorfslak
Geelgors Hop Ringmus Zomertaling
Gekraagde roodstaart Houtduif Roek Zomertortel
Gele kwikstaart Ingekorven vleermuis Rotgans Zwarte stern
Gevlekte witsnuitlibel Kamsalamander Rugstreeppad  
Graspieper Keep Ruigpootbuizerd  
Grauwe gors Kemphaan Scholekster  
Grauwe kiekendief Kerkuil Slobeend  
Grauwe klauwier Kievit Spotvogel  
Grijze grootoorvleermuis Kleine zwaan Spreeuw  
Groene glazenmaker Kievit Steenuil  
Grote lijster Kleine zwaan Torenvalk  
Grote modderkruiper Kneu Tureluur  
Grote vuurvlinder Knoflookpad Tweekleurige vleermuis  

Beheerpakkettenoverzicht

Wij maken gebruik van beheerpakketten. De beheerpakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van ecologen binnen ons collectief en getoetst op ecologische effectiviteit.

De regeling is van toepassing op agrarische gronden van agrariërs en particuliere grondgebruikers. De geïnteresseerden kunnen bij een collectief (Coöperatie Natuurrijk Limburg voor Limburg) een contract afsluiten voor een bepaald pakket of pakketten. De veldmedewerker zal per deelnemer en pakket beoordelen of deze een bijdrage levert op de natuur op en rond zijn agrarische gronden.

Wat is een collectief?

Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband tussen agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied. De gelden die ingezet worden als vergoeding voor de ANLb-contracten zijn afkomstig van de provincie. Als collectief laten wij  zien welke prestaties wij op gebiedsniveau willen realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen van de provincie.
De totale subsidieaanvraag namens alle leden van het collectief wordt de gebiedsaanvraag genoemd. De provincies verlenen de subsidie op basis van een minimaal en maximaal aantal hectares (een bandbreedte) per leefgebied.

Wie mag er meedoen aan het ANLb?

Als beheerder van agrarische natuur kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De ANLb-vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor de opbrengstvermindering van uw grond en voor de inspanning  die u levert om het beheer uit te voeren. Het overeenkomen van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is maatwerk. Onze veldmedewerkers kunnen u informeren over de mogelijkheden.

Waarom zou u meedoen?

Met deze subsidie kunt u een bijdrage leveren aan het beschermen en verbeteren van de natuurlijke omgeving van agrarische gronden. Hiermee kunt u de natuurlijke omgeving van dieren verbeteren en werken aan waterkwaliteit. Zo draagt u bij aan de klimaatdoelen.