Diversiteit in landschap: hommellandschap Geuldal

Samen met alle partijen in dit Zuid-Limburgse (Natura 2000) gebied werken we, onder coördinatie van Wageningen UR, aan een landschap waar hommels en bijen op alle relevante momenten voldoende voedselaanbod hebben.

Samen in actie

Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende soorten wilde bijen staat op de Rode Lijst en vele ervan zijn in hun voorkomen beperkt tot enkele natuurreservaten. Met name hommels hebben het binnen deze soortgroep zwaar.

Veel bijensoorten hebben op een heel klein oppervlak voedsel en nestgelegenheid binnen hun leefgebieden nodig. Om ook hommels te beschermen is echter een aanpak op landschapsschaal nodig. Zij hebben namelijk een veel groter gebied nodig om te overleven.

Het initiatief Hommellandschap Geuldal heeft daarom als streven met meerdere partijen het landschap te verbeteren.

Lerend beheer

In praktijknetwerk ‘Bijvriendelijk beheer van Zuid-Limburgse heggen’ wordt gevolgd wat het ecologisch effect is van bijvriendelijker beheer van heggen in en rond het Geuldal.

Dit praktijknetwerk is een samenwerking tussen onderzoeksproject Kennisimpuls Bestuivers, project ‘hommellandschap Geuldal’ (gecoördineerd door Wageningen Universiteit & Research en een initiatief binnen de Nationale Bijenstrategie) en onze eigen beheermonitoring.

De monitoring in natuurgebieden is in handen van Wageningen Universiteit in samenwerking met bijenexpert Ivo Raemakers. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om het beheer te optimaliseren voor hommels. Natuurrijk Limburg brengt haar leden die aan dit project meedoen samen met betrokken onderzoekers en terreinbeherende organisaties voor afstemming over het beheer. Onze veldmedewerkers maken met de ANLb-deelnemers maatwerkafspraken over het te voeren gefaseerde beheer van landschapselementen om te zorgen voor voldoende bloei en bescherming voor hommels en bijen.

Foto’s: Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?