Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn talrijk aanwezig in Limburg, met name in Zuid-Limburg. Bijna 700 leden van Natuurrijk Limburg beheren gezamenlijk ruim 550 hectare hoogstamboomgaarden.

Hoogstamboomgaarden kunnen hele waardevolle leefgebieden zijn voor een diversiteit aan planten en dieren. Ze kunnen tevens een belangrijk verbindend overgangselement zijn tussen bijvoorbeeld bos en open (landbouw)gebied door hun verspreid staande bomen en ruigere grasland vegetatie. We gebruiken hier het woord ‘kunnen’ omdat hoogstamboomgaarden in Limburg, volgens ons, nog niet overal voldoende kwaliteit hebben.

Ecologische opwaardering

Deels zijn de boomgaarden onder Natuurrijk Limburg al waardevolle leefgebieden. Andere boomgaarden missen echter nog diversiteit en zijn eenvormiger. Deze kunnen vaak met relatief eenvoudige maatregelen ecologisch opgewaardeerd worden:

  • het diverser maken van de grazige vegetatie onder en tussen de bomen (meer soorten kruiden en grassen die in bloei komen, meer verschil in hoogte van de grassen en kruiden);
  • het maken van (een enkele) kleine takkenho(o)p(en);
  • het omvormen van drinkbakken tot poelen;
  • het handhaven van (enkele) dode stobben/stammen van oude bomen (voor holten en insecten in dood hout);
  • en (bij ontbreken van holten) het zorgen voor steenuilennestkasten.

Deelnemerbegeleiding en beheermonitoring

Natuurrijk Limburg maakt concrete ecologische opwaardering bespreekbaar tijdens de individuele begeleiding van deelnemers en middels ondersteunende communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven met beheertips, webinars en veld- en informatiebijeenkomsten.

De veldmedewerkers voeren beheermonitoring uit waarin ze de ecologische kwaliteit van de beheereenheden (hier dus de hoogstamboomgaarden) noteren. Aan de hand daarvan bekijken zij met de deelnemer welke extra acties mogelijk of noodzakelijk zijn.

Foto’s: Luuk Belgers, Harm Kossen (headerfoto)

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?