Akkerbouwers gezocht i.v.m. onderzoek bodembiodiversiteit

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wil meer inzicht krijgen in het aanwezige bodemleven van akkers, al dan niet beheerd met een ANLb-overeenkomst. Dit is een unieke kans om meer te weten over de gesteldheid van uw bodem. Bovendien komt er inzicht of er verschil is tussen ANLb-beheerde percelen versus gangbare akkers.

We bevelen u deelname aan onderstaand onderzoek van harte aan. Hieronder het bericht van NIOO-KNAW:

________________________________________________________________________________________________

Beste agrariër, beste akkerbouwer,

In het kader van het Onder Het Maaiveld project* en het IJkcentrum voor de Bodem*, zijn wij op zoek naar percelen die in 2022 gebruikt worden voor akkerbouw (open teelt). Als IJkcentrum willen wij het bodemleven in Nederland in kaart brengen, en handvatten bieden aan boeren, natuurbeheerders, beleidsmakers en andere landbeheerders om een beter bodemleven in hun bodems te kunnen huisvesten.

Graag wil het IJkcentrum u vragen of we op (één van) uw percelen grondmonsters (minder dan 10L) zouden mogen verzamelen voor onderzoek naar het bodemleven (van bacteriën tot regenwormen). Het bezoek zal bestaan uit een vragenlijst die we met u willen doornemen over het beheer en de (recente) historie van het te bemonsteren perceel/percelen (15-30 min.). Daarna zal het veldteam zelfstandig de bodemmonsters kunnen verzamelen (1.5-2u).

Het IJkcentrum wil graag een zo slim mogelijk bemonsteringsschema inzetten. Hiervoor gaan we bedrijven met heel verschillend beheer in elkaars buurt met elkaar vergelijking. Om deze selectie te kunnen maken zouden we u willen vragen of u deze vragenlijst zou willen invullen? (dit duurt ongeveer 5 min.). Als we uw bedrijf willen bezoeken nemen wij (telefonisch) contact met u op.

Kent u andere akkerbouwers die hier mogelijk interesse in hebben, zou u dit bericht dan met hen willen delen?

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met hartelijke groet,

namens het Onder het Maaiveld-team

Jasper Wubs

onderhetmaaiveld@nioo.knaw.nl

* beide zijn een samenwerking tussen kernpartners het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), IUCN Nederland, De Vlinderstichting en het Centrum voor Bodemecologie.