Een jaar verlenging ANLb

Het einde van de zesjarige beheerperiode van het ANLb is in zicht. Hier volgt wat we nu weten over het vervolg.

Alle ANLb-contracten lopen af op uiterlijk 31 december 2021. Voor een vervolg heeft Natuurrijk Limburg nog geen beschikking. Een nieuwe beheerperiode valt samen met het in werking treden van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid op 1 januari 2023. Dit betekent dat er een brug geslagen zal moeten worden om het liggende beheer door te laten lopen van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Daarom zijn we op dit moment in overleg met de Provincie Limburg voor het verlengen van de ANLb-regeling.

Goed beheer verdient vervolg

Het is niet zo dat alle ANLb-beheerovereenkomsten automatisch een jaar worden verlengd. Belangrijkste randvoorwaarde is dat alleen beheer met een voldoende ecologische kwaliteit en effectiviteit wordt voorgezet. Dat is ook precies waar onze ANLb-deelnemers met hun veldmedewerker sinds 2016 hard aan hebben gewerkt.

Voor het eerst ooit kregen ANLb-deelnemers praktisch, maatwerk advies om de kwaliteit van hun beheer te verbeteren. We zien dat de gedeelde kennis met veel enthousiasme wordt toegepast door de meeste deelnemers, en op een aantal plekken is de genomen kwaliteitsslag in beheer al prachtig waar te nemen. Natuurrijk Limburg zet zich er volledig voor in om deze ontwikkeling ruimte te geven met de verlenging van het ANLb en het nieuwe stelsel van 2023 en verder.

Stoplichtprincipe

Aan de hand van de kwaliteit- en beheermonitoring wordt door de veldmedewerker de ecologische kwaliteit en effectiviteit van het ANLb-beheer bijgehouden. Op basis van deze gegevens wordt het beheer gekwalificeerd volgens het stoplichtprincipe. Deze kwalificatie is inmiddels met de meeste ANLb-deelnemers besproken.

De kwalificatie van stoplichtprincipe nog even op een rij:

Groen: goed beheer

Oranje: moet worden verbeterd

Rood: beheer voldoet niet

Met het oog op het voortzetten van het beheer na 2021 betekent bovenstaand het volgende:

 • Beheer dat GROEN gelabeld is, komt in aanmerking voor een jaar verlenging. Dit is geen verplichting aan de deelnemer, maar een wens van het collectief van alle ANLb-deelnemers. De veldmedewerker biedt deze optie aan de deelnemer aan, dit jaar nog of in 2021. Bovendien bestaat voor dit beheer vanuit Natuurrijk Limburg een positief advies om in aanmerking te komen voor het opvolgende stelsel.
 • Beheer dat ROOD gelabeld is, loopt af op 31 december 2021 of eerder, zoals bevestigd door de veldmedewerker. Dit beheer voldoet niet aan de ANLb-eisen en/of voorschriften of is om andere redenen (bijvoorbeeld door locatie of ligging) niet effectief. Hiervoor is, vanuit Natuurrijk Limburg gezien, een negatief advies om in aanmerking te komen voor het opvolgende stelsel van het ANLb;
 • Beheer dat ORANJE gelabeld is, hopen we nog in het GROEN te krijgen in 2020 of 2021. Dit vraagt wel een goede afstemming tussen veldmedewerker en deelnemer over een kwaliteitsslag in het uit te voeren beheer, en is alleen mogelijk met inzet van de ANLb-deelnemer om voor afgesproken data te voldoen is aan herstel- of aangepast beheer dat zorgt voor voldoende ecologische waarde.
 • Beheer dat voor eind 2021 niet GROEN gelabeld is, loopt af op 31 december 2021 of eerder. Natuurrijk Limburg geeft dan een negatief advies om in aanmerking te komen voor het opvolgende stelsel van het ANLb.
 • Mogelijk heeft niet al het beheer van één ANLb-deelnemer dezelfde kleur. Deelnemers nemen het beste direct contact op met hun veldmedewerker om af te stemmen wat dit voor hun betekent.
 • De kleur label kan nog ten alle tijden aangepast worden door omstandigheden die zich voordoen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eerder gedane uitspraken of gewekte verwachtingen. Totdat er een ondertekende beheerovereenkomst is door Natuurrijk Limburg en de deelnemer, en een overeenkomst tussen Provincie Limburg en Natuurrijk Limburg, zijn er geen garanties.

NVWA-controles

De NVWA voert in het veld controles uit, in opdracht van het Ministerie, om te beoordelen of er aan de wettelijke, minimale eisen van beheer wordt voldaan. De NVWA-controles staan volledig los van de veldcontroles van onze veldmedewerkers. De NVWA is een onafhankelijke organisatie die (in dit geval) afspraken tussen het collectief Natuurrijk Limburg en Provincie Limburg controleert. De NVWA heeft niet te handelen met een individuele deelnemer, behalve eventuele (telefonische) aankondiging van een controle.

ANLb-deelnemers die een NVWA-medewerker komen te spreken n.a.v. een controle kunnen er rekening mee houden dat:

 • De NVWA-medewerker vooral controleert op mogelijke overtredingen van goede landbouwpraktijk en eenduidige zaken als maaidata en het aantal dieren dat op een beheereenheid mag grazen. Dit zijn voor Natuurrijk Limburg welkome extra ogen in het veld, die ons scherp houden op onze ecologische doelstelling.
 • De veldmedewerker altijd contact opneemt met de ANLb-deelnemer als er door de NVWA een overtreding is geconstateerd die mogelijke financiële gevolgen heeft voor het collectief Natuurrijk Limburg of de deelnemer persoonlijk. De veldmedewerker neemt ook altijd contact op met de ANLb-deelnemer bij overtredingen die gevolgen hebben voor de ecologie. Er vindt altijd een dialoog plaats over het probleem, hoe de deelnemer dit (indien mogelijk) gaat oplossen en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn.
 • Natuurrijk Limburg heeft een herstel- en sanctieprotocol en kan boetes doorberekenen aan individuele deelnemers bij overtredingen van goede landbouwpraktijk, waar (blijvend) schade is aangericht aan de ecologie (waar herstel niet mogelijk is) en in het bijzonder waar meermaals moedwillig beheereisen worden overtreden. ANLb-beheerovereenkomsten kunnen als gevolg ook worden stopgezet.
 • Het regelmatig voorkomt dat de NVWA andere inzichten heeft op wat ecologisch deugdelijk is als Natuurrijk Limburg en de veldmedewerker. We raden ANLb-deelnemers aan om dergelijke discussies niet aan te gaan met de NVWA-medewerker maar contact op te nemen met de veldmedewerker. Een NVWA-medewerker niet op de hoogte is van specifieke (maatwerk beheer)afspraken tussen Natuurrijk Limburg/veldmedewerker en ANLb- deelnemer. Zij hebben geen toegang tot ons informatiesysteem, en hebben dus maar een deel van de afspraken scherp.
 • De NVWA niet gaat over een eventuele verlenging van ANLb-beheerovereenkomsten.


Foto: Harm Kossen