Natuurinclusieve stappen zetten met Limburgse Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Vollegrondsgroente

de Limburgse Biodiversiteitsmonitor

Met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor maakt Natuurinclusieve Landbouw Limburg het voor akkerbouwers en tuinbouwers inzichtelijk hoe ze scoren op thema’s die bijdragen aan onder andere biodiversiteit, kringlooplandbouw en bodemgezondheid. Aanmelden voor de Limburgse Biodiversiteitsmonitor is nu mogelijk.

Eerder heeft stichting Natuurinclusieve Landbouw Limburg ook al de Limburgse Biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij geïnitieerd. Daar is nu een biodiversiteitsmonitor voor de sector akkerbouw en vollegrondsgroente aan toegevoegd.

Doel

Het doel van de Limburgse Biodiversiteitsmonitor is om verder stappen te zetten op de verschillende thema’s. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de landelijk ontwikkelde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, die bestaat uit een set kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zoals:

  • percentage rustgewassen
  • percentage bodembedekking
  • gewasdiversiteit.

Looptijd project

De looptijd van het project is 4 jaar, waarin de deelnemende bedrijven jaarlijks een rapport met de behaalde score ontvangen. U ontvangt individueel advies en kunt door middel van andere projecten van stichting Natuurinclusieve Landbouw kennis over specifieke onderwerpen verder ontwikkelen.

Themabijeenkomsten

In samenwerking met de WUR worden verschillende themabijeenkomsten in de regio gehouden over thema’s als biodiversiteit, gewasdiversiteit en strokenteelt, zodat u kennis kunt opdoen over hoe u biodiversiteit kunt bevorderen en wat dit kan bijdragen voor uw bedrijf.

Aanmoedigingspremie

Om ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw te ondersteunen ontvangt u als deelnemer een aanmoedigingspremie, gebaseerd op het behaalde aantal punten en de verbetering die gedurende de looptijd van 4 jaar gerealiseerd wordt.

Deelname is gratis!

Subsidie

De Provincie Limburg heeft een subsidie beschikbaar gesteld waarmee we 80 bedrijven (melkveehouderij, akker- en tuinbouw) kunnen ondersteunen met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor. Daarnaast kunnen er ondersteunende activiteiten georganiseerd worden om kennis over natuurinclusieve landbouw te vergroten.

Heeft u als akkerbouwer of tuinbouwer interesse om mee te doen?

Meld u dan aan via  deze link

Deelname beperkt mogelijk!

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt. Mocht het maximumaantal deelnemers bereikt zijn, dan worden uw gegevens bewaard voor een eventueel vervolg van dit project.

Info melkvee:

: https://www.natuurinclusievelandbouwlimburg.nl/projecten/limburgse-biodiversiteitsmonitor/

 

Info akkerbouw en vollegrondsgroente:

Limburgse Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Vollegrondsgroente