Door het leefgebied voor de patrijs en andere soorten te verbeteren neemt de stand van deze soorten toe en gaat de biodiversiteit omhoog. Dat is de reden dat Natuurrijk Limburg sinds 2018 fors inzet op akkernatuur voor de patrijs.

De patrijs is een gidssoort en staat symbool voor een soortenrijk cultuurlandschap. Een goede maatregel is het aanleggen van een meerjarige vogelakker. Deze meerjarige vogelakkers bieden een veilige broedgelegenheid, dekking tegen predatoren en jaarrond voedsel zoals zaden en insecten. Deze specifieke maatregel voor de patrijs draagt daarmee ook sterk bij aan het leefgebied voor vele andere soorten zoals de gele kwikstaart, torenvalk en de haas.

Bijna 100 leden van Natuurrijk Limburg beheren samen ruim 200 hectare zogenaamde patrijsakker in een handvol kerngebieden.

Lerend beheren

Het beheren van meerjarige vogelakkers voor de patrijs is een heel duidelijk voorbeeld van lerend beheren. De akkerbouwers en veldmedewerker werken in nauw overleg aan het realiseren van een geschikt leefgebied voor de patrijs.

De boerenpraktijk en ecologische kennis worden zo gecombineerd ingezet om uitdagingen zoals een hoge onkruiddruk te lijf te gaan én meer patrijzen en andere soorten terug te krijgen in het agrarische gebied. Op basis van opgedane ervaringen kan in overleg worden afgeweken van de voorgeschreven beheermaatregelen.

Duurzame inbedding

De grootste inzet voor de patrijs en andere soorten in Limburg gebeurt door de betrokken leden van Natuurrijk Limburg. Samen met Stichting IKL Limburg en de provincie Limburg, werkt Natuurrijk Limburg aan het betrekken van vrijwilligers (waaronder jagers) bij de monitoring van broedparen, alsook de aantallen na het broedseizoen.

Daarnaast werken we aan duurzame inbedding van aangepast beheer bij andere grondeigenaren zoals gemeenten, waterschap en terreinbeherende organisaties, en aan voorlichting om het bredere publiek enthousiast te maken voor de patrijs.

Foto’s: Harm Kossen (headerfoto) en Otto Plantema

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?