Diversiteit in landschap: kneu

Een jaarrond aantrekkelijk leefgebied voor de kneu bestaat uit landschapselementen, kruidenrijke weitjes in een kleinschalig landschap en open akkernatuur. Middels het ANLb werken onze leden aan een mozaïek met samenhangend beheer. Je ziet op veel plekken in Limburg dat de kneu hier goed bij vaart.

Akkernatuur en de kneu

De kneu profiteert van alle soorten akkernatuur die onze leden samen beheren. Zeker het beheer gericht op de hamster en de patrijs levert in de winter veel voedsel op, en vergoot zo de overlevingskansen van kneutjes in de winterperiode.

Dit is terug te zien in de aantallen broedparen in de zomer. Dan zijn ze vooral in kleinschalig landschap te vinden, waar ze broeden in rijke hagen.

Adoptiesoort

De kneu is een dankbare soort die van oudsher op het boerenland hoort. Hij is gebaat bij een gevarieerd landschap, en dus bij veel diversiteit in beheer door onze leden, verdeeld over een groot oppervlak.

Omdat deze soort zo goed aansluit bij wat onze leden gezamenlijk doen, hebben wij in 2017 de kneu bij de Sovon Vogelatlas geadopteerd als ‘onze soort’.

Foto’s: Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?