GLB pilot: doelgericht ANLb

In het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2023, werden er verschillende landelijke pilots opgestart om zaken zaken nader uit te zoeken.

In deze pilot verkennen 2 collectieven (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) en Natuurrijk Limburg) samen met de landelijke koepelorganisatie BoerenNatuur hoe de omslag kan worden gemaakt van een perceelsaanpak naar een bedrijfs- en gebiedsaanpak. Dit gebeurt in samenwerking met met Sovon en WEnR, en met RVO en de NVWA.

Dit project loopt tot december 2023.

Aanleiding

In 2016 is het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan, uitgevoerd door veertig collectieven verspreid over Nederland. Samen met koepelorganisatie BoerenNatuur zorgen we voor samenhang in de uitvoering van het stelsel. Inmiddels wordt de doorontwikkeling van het ANLb vanaf 2023 in het Nationaal Strategisch Plan voorbereid.

Momenteel werken in de collectieve aanpak zo’n 11.000 boeren op ongeveer 100.000 ha aan leefgebieden voor vogels en andere soorten in open akkerland, open grasland, droge en natte dooradering en aan waterdoelen. De uitvoering van het ANLb de afgelopen jaren, én de lerende evaluatie door de WUR hebben diverse verbeterpunten opgeleverd.

In deze pilot gaan de collectieven ANOG en Natuurrijk Limburg samen met de landelijke koepelorganisatie BoerenNatuur aan de slag met een aantal verbeterpunten met als doel het ANLb doelgerichter en efficiënter te maken. Daarom wordt er ook samengewerkt met kennisinstellingen, andere collectieven en ketenpartners RVO en NVWA.

Sturen op gebiedsniveau

Het uitgangspunt van de pilot is het werken aan doelen op gebiedsniveau. In het huidige stelsel ligt de focus sterk op individuele beheereenheden. Door op gebiedsniveau te gaan sturen is er meer samenhang en flexibiliteit in het seizoen mogelijk. Denk hierbij aan planning, uitvoering, monitoring, controle en evaluatie.

De pilot kan gezien worden als een systeem pilot die uitzoekt hoe meer op resultaten gestuurd kan worden door de aanpak van planning, monitoring en verantwoording te verbeteren. Er wordt onderzocht of en hoe er vanuit perceel- , bedrijf- of gebiedsniveau resultaatgericht gewerkt kan worden. Daarbij liggen er belangrijke aanknopingspunten in de huidige aanpak van een gebiedscontract tussen provincie en collectief op hoofdlijnen en uitwerking in individuele contracten tussen collectieven en deelnemers met details over het beheer.

De pilot wordt uitgevoerd in pilotgebieden waarin reeds ANLb beheer voor de leefgebieden open grasland, open akker en droge dooradering wordt uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met enkele veldmaatregelen ter versterking van de mozaïeken, clusters en dooradering, vooral ook om samen met deelnemers te verkennen wat er op de bedrijven mogelijk is.

Dit project loopt tot december 2023.

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?