Resultaten GLB-Pilot Sectorale Bouwstenen

De afgelopen twee jaar hebben 2200 boeren en tuinders meegedacht over een ‘boerderijproof’ maatregelenpakket in het nieuwe GLB via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen. We hebben de resultaten van deze pilot op een rij gezet.

Natuurrijk Limburg was mede aanvrager van 3 van de 7 landelijke GLB-pilots. Deze pilots vinden in 2021 allemaal hun afronding. De GLB-pilot Sectorale Bouwstenen was een van die 3 pilots, en is aangevraagd door Natuurrijk Limburg en LTO Nederland. De uitkomsten van deze pilot zijn nu bekend en beschikbaar gesteld via www.glbuitdepraktijk.nl/resultaten.

Achtergrond

De Nederlandse land- en tuinbouw hebben een prominente rol in de samenleving als producenten van voedsel en hoeders van het landschap en haar natuurlijke hulpbronnen. Om deze rol goed te kunnen vervullen, krijgen boeren en tuinders via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naast inkomenssteun, ook vergoedingen voor het uitvoeren van vergroeningsmaatregelen.

De roep vanuit de samenleving om een land- en tuinbouwsector die een nog positievere bijdrage levert aan bodem, water, biodiversiteit, landschap en klimaat klinkt steeds luider. Het GLB wordt na 2022 doelgerichter ingezet zodat boeren en tuinders op een effectieve en rendabele manier de doelen kunnen realiseren die de samenleving van hen vraagt.

Om in beeld te krijgen hoe dit concreet uitgewerkt kan worden voor de Nederlandse land- en tuinbouw en wat ondernemers nodig hebben om die verduurzaming in hun bedrijfsvoering verder vorm te geven op een manier die tegemoet komt aan hun inspanningen, zijn GLB-pilots uitgevoerd. LTO Nederland heeft samen met Natuurrijk Limburg het initiatief genomen om boeren en tuinders hierover te consulteren via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen.

GLB-pilot Sectorale Bouwstenen

Via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen hebben 2200 boeren en tuinders de afgelopen twee jaar door middel van online enquêtes en bijeenkomsten aangegeven welke duurzaamheidsmaatregelen volgens hen doelmatig en effectief zijn in het nieuwe GLB en inpasbaar in hun bedrijfsvoering. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in een sectorrapportage voor melkvee, akkerbouw en een aparte sectorrapportage voor de kleinere sectoren: www.glbuitdepraktijk.nl/resultaten

Proces

De Nederlandse invulling van het GLB komt in het Nationaal Strategisch Plan te staan (NSP). Om boeren en tuinders een stem te geven in de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB, heeft de GLB-pilot de sectorrapportages ingebracht bij het schrijversteam van het NSP. Deze resultaten zijn en worden serieus meegenomen in de ontwikkeling van het NSP. Maar uiteraard zijn er ook andere factoren die meewegen bij de ontwikkeling van het NSP en is te verwachten dat niet alle aanbevelingen van de GLB-pilot terug te vinden zijn in het NSP.

Ondernemers die nieuwsgierig zijn naar de verdere uitrol van het nieuwe GLB kunnen de berichtgeving hieromtrent volgen via www.toekomstglb.nl en https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/nieuw-glb