Uitslag verkiezing ledenraadsleden

Van 9 tot en met 17 mei bent u in de gelegenheid gesteld een stem uit te brengen op nieuwe kandidaten voor de ledenraad. In totaal hebben 290 leden hiervan gebruik gemaakt, waarvoor dank.

De betrokken vacaturecommissie is blij om te kunnen melden dat alle 9 kandidaten door u zijn verkozen. Dít – zonder uitzondering – met meer dan 90% van de stemmen ‘voor’. Inmiddels zijn de gekozenen op 15 juni 2022 door de huidige ledenraad ook formeel benoemd tot nieuw ledenraadslid.

Onder aan deze pagina ziet u hun naam, foto en motivatie om ledenraadslid van Natuurrijk Limburg te worden.

Deze 9 nieuwe ledenraadsleden vormen een aanvulling op 6 van de oorspronkelijk 10 zittende leden die in functie blijven.

Wij zijn blij met deze vernieuwing van de ledenraad en wensen de individuele leden een succesvolle start dan wel vervolg toe in het uitoefenen van hun rol als algemene vergadering van Natuurrijk Limburg.

Hans van den Boom

Louik Ebbers

”Ik wil me inzetten voor de ledenraad van natuurrijk Limburg omdat, een natuur inclusieve landbouw de toekomst heeft en ik door zitting te nemen in de ledenraad er een bijdrage aan hoop te leveren”.

Xavier Hartmann

”Als boerenzoon, biosystems engineer, trotse limburger maar ook wereldburger heb ik een duidelijk beeld van de gesteldheid van natuur en het klimaat en de problemen en uitdagingen die daarbij komen kijken. Het instanthouden of verbeteren van de biodiversiteit en het reduceren van broeikasgassen zijn enkele voorbeelden waar ik het nut en de noodzaak van inzie. Natuurinclusieve landbouw vind ik dan ook een mooi initiatief maar er moet ook perspectief zijn voor mijn generatie die de verantwoording gaat krijgen om dit tot uitvoering te gaan brengen. Een generatie die te maken heeft met onzekere tijden en een zeer snel groeiende wereldbevolking waarbij voedselzekerheid ook een belangrijke rol speelt. Ik verwacht ook niet alle wereldproblemen op te gaan lossen maar het is een interessant begin om inspraak te hebben in de maatregelen die mij en ons familiebedrijf direct raken, zoals het korenwolfbeheer en inzaaien van akkerranden dat wij met passie voor ons vak uitvoeren. Hier zie ik de uitdaging om meer te weten te komen over de ins en outs van natuurrijk limburg en tot creatieve en duurzame oplossingen te komen waarbij alle betrokken partijen zoveel mogelijk gebaat zijn”.

Jacques van Melick

”Het is belangrijk om naast de gangbare bedrijfsvoering het bedrijf en de bijbehorende gronden goed te positioneren in het landschap. 

Agrarisch natuurbeheer is daar een voorbeeld van. Elk bedrijf moet toekomstwaardig zijn, bij goed beheer hoort daarom ook een marktconforme beheervergoeding die mee bijdraagt aan bedrijfscontinuiteit”.

Lambert Philipsen

”De visie op een toekomstbestendige landbouw is voor mij als melkveehouder, het in harmonie om gaan met de natuurlijke omgeving waarin we dagelijks werken. Op ons bedrijf werken we aan ruimere biodiversiteit door o.a. kruidenrijk grasland, hakhoutbeheer en teelt van vlinderbloemige gewassen.

Ik hoop met mijn bestuurlijke ervaring, ondernemerschap en interesse een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie coöperatie”.

René Rademaker

”Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een essentieel en substantieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Natuurvallei.nl staat voor biodiverse kringlooplandbouw in harmonie met natuur en landschap in het Zuid Limburgse Heuvelland. Het is voor mij dan ook waardevol om nauw betrokken te zijn bij Natuurrijk Limburg en haar bestuur, besluiten en deelnemers. En het bestaande netwerk, ervaring en kennis verder uit te bouwen en in te zetten voor de deelnemers, in deze turbulente transitieperiode voor de regionale landbouw en de leefomgeving”.

Geert Rutten

”Door deel uit te maken van de ledenraad van natuurrijk Limburg, hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor deze organisatie. Gezamenlijk met de andere van de ledenraad zorgen voor ontwikkelingen die bijdrage aan de ontwikkeling van de natuur en ook de beheerder tevredenstelt”.

Peter Roebroek

”Ik ben zeer gemotiveerd met de deelname van natuurrijk Limburg. Zelf ben ik een natuur mens en heb ik een zorgboerderij met veel natuur om ons heen, deze onderhoud ik met zorgcliënten”.

Jan van der Zwaan