Wijzigingen in het ANLb beheer kunnen op twee manieren plaatsvinden: met wederzijdse instemming na veldbezoek van veldmedewerker, of eenzijdig door de deelnemer.

Wijzigingen met wederzijdse instemming

Alle deelnemers in het collectief hebben een gezamenlijk doel: meer ecologische resultaten halen met het uitgevoerde beheer. De regels voor flexibiliteit zijn ontstaan op aandringen van de agrarische collectieven, zoals Natuurrijk Limburg, als middel om dat doel te kunnen halen. Wijzigingen in contracten zullen dus in de eerste plaats vooral een ecologisch doel moeten dienen.

Zo kan het zijn dat een ANLb deelnemer op advies van de veldmedewerker kiest voor een ander beheerpakket. Een knip- en scheerheg die jaarlijks beheerd kan bijvoorbeeld omgezet worden naar een knip- en scheerheg die eens in de 3 jaar beheerd wordt. Dit type wijzigingen vinden altijd plaats in goed overleg en op nadrukkelijke wens van de ANLb deelnemer.

Het kan ook blijken tijdens een veldbezoek van de veldmedewerker dat het praktisch uitvoeren van het beheer van één of meerdere elementen niet lukt volgens onze beheervoorschriften, of dat het praktisch niet mogelijk is om voldoende ecologisch resultaat te halen met bepaalde elementen. Ook dan kan ik goed overleg worden besloten om na afloop van het lopende beheerjaar te stoppen met deelname aan het ANLb, al dan niet met alle elementen van die deelnemer. Dit type wijzigingen vinden ook altijd plaats in goed overleg en met toestemming van de ANLb deelnemer. En ze hebben in het algemeen geen gevolgen voor de ANLb deelnemer (anders dan bij voorgaande stelsels waarbij de deelnemer het hele ontvangen bedrag over voorgaande jaren moest terugbetalen).

Eenzijdige wijzigingen

In de oude regelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer betekende tussentijds opzeggen dat deelnemers het hele ontvangen bedrag over voorgaande jaren moest terugbetalen. In de nieuwe regeling ANLb kunnen deelnemers als lid van Natuurrijk Limburg op meer flexibiliteit rekenen. Flexibiliteit betekent echter geen vrijblijvendheid.

Wanneer toegestaan

Onder welke voorwaarden is het mogelijk om ANLb beheer te wijzigen gedurende de looptijd van de beheerovereenkomst? We zetten hieronder de meest voorkomende redenen op een rij:

  • Indien daar ecologische redenen voor zijn: bijvoorbeeld het laten uitgroeien van een knip- en scheerheg tot een struweelhaag. Deze wijzigingen moedigen wij aan en zullen wij faciliteren;
  • Indien daar redenen voor zijn om beheer bedrijfsmatig te kunnen inpassen, zodanig dat daardoor de ecologisch doelen beter gehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld het wijzigen van een kruidenrijke akkerrand in een kruidenrijke graslandrand, of het aapassen van specifieke beheervoorwaarden in een pakket. Wederom een wijziging waar we graag aan meewerken;
    Wijzigingen die het ecologisch doel schaden zijn slechts toegestaan in geval van overmacht;
  • Zwaarwegende persoonlijke redenen waardoor een deelnemer het beheer niet kan nakomen, bijvoorbeeld door wijziging in eigendom. Een reden die hier uiteraard niet onder kan vallen is omdat iemand het “niet meer uitkomt”, dat is de vrijblijvendheid waarmee het succes de gezamelijke inspanning onder grote druk komt te staan. Enkel wanneer hier goede ecologische afwegingen bij te maken zijn kan er in het laatste geval iets aan gedaan worden. In dit geval draagt de ANLb deelnemer wel de verantwoordelijkheid om mee te denken en waar nodig helpen om op eigen grond of bij andere (nieuwe) deelnemers in de nabije omgeving vervangend beheer te regelen. Onze ervaring is echter dat dit vaak een zodanige hoeveelheid maatwerk vraagt, dat het collectief hier een bijdrage voor de arbeidskosten voor kan vragen.

Verplichtingen deelnemer inzake eenzijdige wijzigingen

Wij verzoeken ANLb deelnemers om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun veldmedewerker in het geval dat er sprake van is dat een tussentijdse wijziging van het beheer noodzakelijk is. Verder verwijzen wij u naar bijlage 3 van uw contract voor de spelregels (in het bijzonder artikel 12, 13 en 14).

Eenzijdige wijzigingen kunnen worden ingediend middels het wijzigingsformulier i.v.m. overdracht of beëindiging.

Mogelijke gevolgen voor de ANLb deelnemer van eenzijdige wijzigingen

De gevolgen van een wijziging in het beheer op verzoek van de ANLb deelnemer zijn afhankelijk van:

  • De ecologische impact van het verdwijnen van beheer en eventuele landschapselementen;De mogelijkheid om vervangend beheer van gelijke ecologische waarde toe te voegen;
  • Het tijdig melden van de noodzakelijke wijziging door de ANLb deelnemer;
  • De medewerking en inspanning van de ANLb deelnemer om een wijziging te voorkomen of vervangend beheer te regelen van gelijke ecologische waarde;
  • Eventuele administratieve kosten ten gevolge van de procedure om de wijziging door te voeren of de gevolgen van de wijziging en het tijdig kunnen vinden van vervangend beheer van gelijke ecologische waarde.

In het meest gunstige geval zal de ANLb deelnemer zijn/haar beheer uitbetaald krijgen tot wanneer het is uitgevoerd volgens afspraak, waarna het contract met wederzijdse instemming wordt beëindigd. Wanneer nalatigheid van de ANLb deelnemer aan de orde is, waarbij er een aanslag op het opgebouwde ecologische resultaat plaatsvindt en/of er financiële gevolgen voor het collectief zijn (zoals boetes vanuit de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO)), zal Natuurrijk Limburg de betreffende ANLb deelnemer hiervoor aansprakelijk stellen.

Foto’s: Harm Kossen