Wijzigingen in ANLb beheer

Wijzigingen in het ANLb beheer kunnen op twee manieren plaatsvinden: met wederzijdse instemming na veldbezoek van veldmedewerker, of eenzijdig door de deelnemer.

Wijzigingen met wederzijdse instemming

Alle deelnemers in het collectief hebben een gezamenlijk doel: meer ecologische resultaten halen met het uitgevoerde beheer. De regels voor flexibiliteit zijn ontstaan op aandringen van de agrarische collectieven, zoals Natuurrijk Limburg, als middel om dat doel te kunnen halen. Wijzigingen in contracten zullen dus in de eerste plaats vooral een ecologisch doel moeten dienen.

Zo kan het zijn dat een ANLb deelnemer op advies van de veldmedewerker kiest voor een ander beheerpakket. Een knip- en scheerheg die jaarlijks beheerd kan bijvoorbeeld omgezet worden naar een knip- en scheerheg die eens in de 3 jaar beheerd wordt. Dit type wijzigingen vinden altijd plaats in goed overleg en op nadrukkelijke wens van de ANLb deelnemer.

Het kan ook blijken tijdens een veldbezoek van de veldmedewerker dat het praktisch uitvoeren van het beheer van één of meerdere elementen niet lukt volgens onze beheervoorschriften, of dat het praktisch niet mogelijk is om voldoende ecologisch resultaat te halen met bepaalde elementen. Ook dan kan ik goed overleg worden besloten om na afloop van het lopende beheerjaar te stoppen met deelname aan het ANLb, al dan niet met alle elementen van die deelnemer. Dit type wijzigingen vinden ook altijd plaats in goed overleg en met toestemming van de ANLb deelnemer. En ze hebben in het algemeen geen gevolgen voor de ANLb deelnemer (anders dan bij voorgaande stelsels waarbij de deelnemer het hele ontvangen bedrag over voorgaande jaren moest terugbetalen).

 

 

Eenzijdige wijzigingen

In de oude regelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer betekende tussentijds opzeggen dat deelnemers het hele ontvangen bedrag over voorgaande jaren moest terugbetalen. In de nieuwe regeling ANLb kunnen deelnemers als lid van Natuurrijk Limburg op meer flexibiliteit rekenen. Flexibiliteit betekent echter geen vrijblijvendheid.

Wanneer toegestaan

Onder welke voorwaarden is het mogelijk om ANLb beheer te wijzigen gedurende de looptijd van de beheerovereenkomst? We zetten hieronder de meest voorkomende redenen op een rij:

Verplichtingen deelnemer inzake eenzijdige wijzigingen

Wij verzoeken ANLb deelnemers om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun veldmedewerker in het geval dat er sprake van is dat een tussentijdse wijziging van het beheer noodzakelijk is. Verder verwijzen wij u naar bijlage 3 van uw contract voor de spelregels (in het bijzonder artikel 12, 13 en 14).

Eenzijdige wijzigingen kunnen worden ingediend middels het wijzigingsformulier i.v.m. overdracht of beëindiging.

Mogelijke gevolgen voor de ANLb deelnemer van eenzijdige wijzigingen

De gevolgen van een wijziging in het beheer op verzoek van de ANLb deelnemer zijn afhankelijk van:

In het meest gunstige geval zal de ANLb deelnemer zijn/haar beheer uitbetaald krijgen tot wanneer het is uitgevoerd volgens afspraak, waarna het contract met wederzijdse instemming wordt beëindigd. Wanneer nalatigheid van de ANLb deelnemer aan de orde is, waarbij er een aanslag op het opgebouwde ecologische resultaat plaatsvindt en/of er financiële gevolgen voor het collectief zijn (zoals boetes vanuit de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO)), zal Natuurrijk Limburg de betreffende ANLb deelnemer hiervoor aansprakelijk stellen.

Foto’s: Harm Kossen