Wat u van Natuurrijk Limburg kunt verwachten in 2021

Hieronder zetten we op een rij waarop wij de focus leggen in 2021.

Het zesde beheerjaar is begonnen. Aangezien een nieuwe beheerperiode pas kan starten met de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in 2023, is 2022 een tussenjaar, met gelijkblijvend jaarlijks budget. Als gevolg van dit tussenjaar, zullen de als ecologisch waardevol beoordeelde ANLb-overeenkomsten een jaar worden verlengd (t/m 31 december 2022). Voor meer informatie hierover kunt u dit nieuwsbericht van september jl. nog eens raadplegen.

Door dit tussenjaar hebben we tijd om nog een goede impuls te geven aan de verdere ecologische opwaardering van het ANLb-beheer.

Daarom gaan we dit jaar:

  • Al het ANLb-beheer – dat vorig jaar de kleur oranje heeft gekregen van de veldmedewerker – bezoeken. De veldmedewerker komt dit jaar langs om te bekijken of de noodzakelijke verbetering van het beheer heeft plaatsgevonden. Beheer dat op dat moment niet voldoet, zal eindigen op 31 december 2021 (het oorspronkelijke einde van het beheercontract). Beheer dat voldoende is verbeterd, kan worden verlengd tot en met 31 december 2022.
  • Enthousiaste deelnemers één op één helpen om hun beheer nog ecologisch waardevoller te maken (je zou kunnen zeggen van groen naar donkergroen). Er zullen binnenkort enkele wijzigingen plaatsvinden om de juiste veldmedewerker aan het juiste beheer te koppelen. ANLb-deelnemers die een andere veldmedewerker krijgen, zullen hierover een persoonlijk bericht ontvangen. Deelnemers kunnen altijd contact opnemen met hun veldmedewerker voor advies over het beheer, en andersom kan het ook zijn dat de veldmedewerker hun benadert.
  • Op lokaal niveau aan de slag voor bepaalde boerenlandsoorten.
    We gaan dit jaar gericht in bepaalde begrensde gebieden aan de slag voor boerenlandsoorten. U kunt in onderstaande tabel zien welke soorten en gemeenten in 2021 onze speciale aandacht krijgen, naast de projecten die we nu al doen. Nog vóór de zomer nodigen we per deelgebied ANLb-deelnemers uit om in groepsverband uitleg te verkrijgen. Aangrenzende grondgebruikers (of andere relevante partijen) worden ook uitgenodigd. Wat kunnen we nog verbeteren aan het beheer voor de soorten die speciale aandacht vragen? Maar ook: wat zouden we nog kunnen veranderen (aanleg poelen, struwelen, hagen e.d.). We hopen dat onze deelnemers met deze kennis nog enthousiaster worden, dat er meer gedragenheid voor aangepast beheer in het gebied ontstaat en dat deze en andere boerenlandsoorten hier een extra steuntje mee in de rug krijgen.
NB: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Noch geeft dit overzicht uitsluiting van gemeenten en soorten aan; het is puur een indicatie van waarop we actief gaan inzetten. Mits doelmatig, worden ook kansen opgepakt voor deze of andere doelsoorten in andere gemeenten binnen Limburg. De veldmedewerker heeft hierin de lead.
  • Inzet op ecologisch onderzoek binnen het ANLb, in het bijzonder voor de patrijs, wilde bijen en de boomvalk. Hierover in de loop van het jaar meer.
  • Verder met thema nieuwsbrieven. We zijn in 2020 gestart met thema nieuwsbrieven. We zien dat deze heel goed worden gelezen, door ruim 65% van de ontvangers. Ook de korte video’s waarmee we in 2020 zijn gestart worden heel goed bekeken. In 2021 gaan we verder met de beheertips en blogs die u inmiddels gewend bent, en zullen we extra stilstaan bij de vraag “waarom beheermaatregel x belangrijk is”.
  • De gegevens die we hebben over de (ontwikkeling van) de kwaliteit van alle beheerelementen verder analyseren. De kwaliteit van alle ANLb-beheerelementen wordt periodiek vastgelegd met een kwaliteitsschouw in een digitaal systeem genaamd BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat). Dit jaar gaan we alle gegevens zo in BOOM verwerken dat we kunnen beginnen met het analyseren van de ontwikkeling van de gemiddelde kwaliteit van onze beheerelementen vanaf de start in 2016. Zo willen we bijvoorbeeld kunnen laten zien dat zoveel procent van onze knip- en scheerheggen breder en hoger zijn geworden, of zelfs omgezet naar meerjarige knip- en scheerheggen of struweelhagen.
  • Verder in gesprek met Provincie Limburg over de inhoud en omvang van het vervolg op het ANLb-stelsel vanaf 2023.
  • Ons verder voorbereiden op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Wij staan aan de lat voor één van de landelijke GLB-pilots om, met agrariërs, mee te denken over de invulling van de verder gaande eisen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Klik hier voor meer informatie over dit project.