Wat u van Natuurrijk Limburg kunt verwachten in 2020

Hieronder zetten we op een rij wat u kunt verwachten van ons in 2020.

Je zou kunnen zeggen dat het 10 voor 12 is: het vijfde jaar van de zesjarige ANLb-beheerperiode. Onze ANLb-deelnemers en andere betrokkenen hebben de afgelopen jaren kunnen ervaren dat we ze uitnodigend en enthousiasmerend hebben benaderd om samen de schouders te zetten onder ons streven om meer ecologisch resultaat mogelijk te maken met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. We zien dat deze inzet steeds meer z’n vruchten aan het afwerpen is, en daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Maar er is ook een extra impuls nodig om het maximale te halen uit de twee beheerjaren die ons resten.

Daarom gaan we dit jaar:

  • Met alle ANLb-deelnemers die vorig jaar nog niet bezocht zijn door de veldmedewerker, kijken naar de (toegenomen) kwaliteit van hun beheerelementen. Alle deelnemers krijgen na afloop van de zogenoemde beheermonitoring schriftelijk bevestiging van hoe zij ervoor staan als het gaat om een eventueel vervolg op hun ANLb-beheerovereenkomst na 2021. Sommige deelnemers zullen nog een tandje bij moeten zetten om (wat ons betreft) in aanmerking te komen voor een vervolg op hun beheerovereenkomst. Enkele deelnemers krijgen ook van hun veldmedewerker te horen dat hun beheer niet voldoet aan de minimale voorwaarden, en dat het dus zeer waarschijnlijk is dat zij na 2021 niet meer in aanmerking komen voor een vervolg op hun beheerovereenkomst. Met wederzijdse instemming kan ook worden besloten om de ANLb-beheerovereenkomst voortijdig te beëindigen. Gelukkig zien wij echter dat de meeste deelnemers hele goede stappen hebben gezet de afgelopen jaren naar een verbetering in de kwaliteit van hun beheer(elementen) en daarmee het streven van ons collectief om meer ecologisch resultaat mogelijk te maken met natuur- en landschapsbeheer. Deze deelnemers krijgen van hun veldmedewerker te horen dat ze wat ons betreft groen licht krijgen voor een vervolg op hun beheerovereenkomst na 2021.
  • De gegevens die we hebben over de (ontwikkeling van) de kwaliteit van alle beheerelementen analyseren. De kwaliteit van alle ANLb-beheerelementen wordt periodiek vastgelegd met een kwaliteitsschouw in een digitaal systeem genaamd BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat). Dit jaar gaan we alle gegevens zo in BOOM verwerken dat we kunnen beginnen met het analyseren van de ontwikkeling van de gemiddelde kwaliteit van onze beheerelementen vanaf de start in 2016. Zo willen we bijvoorbeeld kunnen laten zien dat zoveel procent van onze knip- en scheerheggen breder en hoger zijn geworden, of zelfs omgezet naar meerjarige knip- en scheerheggen of struweelhagen.
  • Weer tientallen (veld)bijeenkomsten organiseren. We gaan weer zoveel mogelijk met groepen deelnemers (per type beheer en regio) het veld in om naar het beheer te kijken en samen na te denken over verbeterpunten voor nog meer ecologisch resultaat en – niet te vergeten – meer betrokkenheid en enthousiasme van de beheerder en omgeving. Dit jaar worden veel van deze bijeenkomsten iets breder getrokken naar ‘gebiedsbijeenkomsten’, waarbij andere lokale partijen aansluiten om steeds meer samen op te trekken om onze doelen te halen. ANLb-deelnemers krijgen hiervoor persoonlijke uitnodigingen.
  • Steeds meer aan gebiedssamenwerking doen. We hebben de afgelopen jaren goede stappen gezet in de toename van kwaliteit van de ANLb-beheerelementen en de samenhang tussen verschillende beheerelementen op lokaal niveau. Hierdoor zijn krachtige ecologische versterkingen om, en verbindingen tussen, natuurgebieden tot stand gekomen. In een aantal regio’s zijn we er aan toe om de volgende stap te zetten, en meer te gaan afstemmen over het maatwerkbeheer met andere natuur- en landschapsbeheerders, vaak in samenwerking met ecologische experts. Dit volgt het voorbeeld van de Korenwolfcommissie. Wij hebben hier meer recente ervaring mee met het weidevogelbeheer nabij de Groote Peel en op het gebied van patrijzenbeheer, hommels en het beheer van bedreigde akkerflora, om maar een paar voorbeelden te noemen. We zijn dit aan het opzetten in meer kerngebieden met bepaalde typen beheer, of voor bepaalde soorten, zoals de zomertortel. Hiervan zullen dit jaar steeds meer voorbeelden werkelijkheid worden.
  • Naast de reguliere nieuwsbrief ook themanieuwsbrieven sturen. Ons gevoel is dat onze nieuwsbrieven en nieuwsberichten vrij lang zijn en dat niet alle onderwerpen actueel of voor iedereen interessant zijn. Daarom gaan we vanaf dit jaar per doelgroep (type beheer) en op meer momenten in het jaar korte nieuwsbrieven sturen. Bij de zogenaamde themanieuwsbrieven staan concrete beheertips voor de komende periode centraal. Alle ANLb-deelnemers met dat type beheer ontvangen deze nieuwsbrieven. Maar ook externen kunnen zich hierop abonneren via het inschrijformulier themanieuwsbrief.
  • In gesprek met provincie Limburg over de invulling van het gewenste vervolg op het ANLb-stelsel na 2021. Op 31 december 2021 eindigen alle ANLb-beheerovereenkomsten. We zijn in gesprek met provincie Limburg over hoe dit eventuele vervolg eruit gaat zien, maar uiteindelijk is het de provincie die hierover beslist. Met name hun beschikbare budget is een politiek discussiepunt, en kan gevolgen hebben voor het geheel of bepaalde typen beheer. Natuurrijk Limburg voert deze discussie met provincie Limburg op ecologische waarde van het beheer, waar we de afgelopen jaren ons volledig voor ingezet hebben.
  • Ons verder voorbereiden op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Wij staan aan de lat voor één van de landelijke GLB-pilots om, met agrariërs, mee te denken over de invulling van de verder gaande eisen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Klik hier voor meer informatie over dit project.


Foto: Luuk Belgers